חוות דעת מומחה לבית משפט – הכנת חוות הדעת שמאית
 חוות דעת מומחה לבית משפט תערך, במקרה זה חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך, באחד משלוש האפשרויות: בית משפט או בית דין החליט החלטה למנות שמאי מקרקעין מוסמך, כמומחה מטעם בית משפט, לעריכת חוות דעת בעניין מקרקעין, בד"כ בעניין שווים של המקרקעין. שני צדדים, שבעניינם מתקיים הליך משפטי, ממנים בהסכמה שמאי מקרקעין מוסמך, שיערוך חוות דעת מומחה, שתוגש לכבוד בית המשפט או בית הדין. צד לדיון בבית משפט או בית דין פונה לשמאי מקרקעין, שיערוך חוות דעת מומחה, עליה תתבסס תביעה הקשורה למקרקעין. תכולת חוות דעת מומחה שמאית: חוות דעת שמאית של מומחה, שמיועדת להיות מוגשת לבית משפט, בית דין או וועדת ערר מחוזית, צריכה להיות ערוכה בצורה ייחודית ואמורה לכלול, מלבד כל הפרקים, שאמורים להיכלל בכל חוות דעת שמאית רגילה (שומה), גם פרק שבו יצוינו פרטי המינוי, התחייבותו כי חוות הדעת הנה זהה במשקלה למשקל עדות בבית משפט וציון פרטי השכלה וניסיונו מקצועי (מעין רזומה של המומחה).
מידת הפירוט בחוות הדעת
 המומחה שמכין חוות דעת שמאית יביא בחשבון את העובדה, שכבוד בית המשפט, נסמך את השכלתו וניסיונו המקצועי לקבלת החלטה, שנמצאת במחלוקת בין צדדים. חוות דעת שמאית צריכה לכלול תיאור מפורט של כל הפרטים, הנוגעים למקרקעין ולהערכת המקרקעין בהתאם לצרכי הדיון בבית משפט כך, שכבוד בית המשפט יוכל לקבל תמונה מפורטת של המקרקעין נשוא הדיון. בפרק פרוט הנתונים והתחשיבים של חוות הדעת צריך המומחה לפרט את מירב או כול הנתונים הרלוונטיים, שקיימים בכל בסיסי הנתונים, תוך ביצוע התאמות רלוונטיות. תחשיבי השומה יפורטו בצורה פשוטה ובהירה בפרק מתאים של חוות הדעת ובפרק הערכה תצוין הערכה הרלוונטית הנוגעת למקרקעין ורלוונטית לדיון בבית המשפט בצורה ברורה ובולטת.
הפרוצדורה של הכנת חוות דעת מומחה
בשני המקרים שבהם המומחה מונה ע"י כבוד בית המשפט (או בית הדין) או, שהמינוי הוסכם ע"י הצדדים, יקפיד המומחה על אובייקטיביות מושלמת ובולטת, דהיינו האובייקטיביות צריכה להראות ולא רק להיעשות. המומחה צריך להימנע מכל שיחה או קשר עם אחד הצדדים ללא נוכחות הצד השני. המומחה צריך להיעזר במזכירות במשרדו לכל שיחה עם מי מהצדדים לתאום ביקור במקרקעין או לכל צורך אחר. על המומחה להשתדל לקיים כל קשר עם הצדדים כקשר פומבי ככול שניתן, בכתב, באמצעות באי כח הצדדים בלבד. הביקור בנכס יתואם בעזרת המזכירות במשרד המומחה עם כל הצדדים והמומחה יקפיד על זכות כ"א מהצדדים להיות נוכח בביקור במקרקעין, אלא אם הודיע אחד הצדדים על רצונו שלא להיות נוכח בעת הביקור. המומחה יקפיד לעמוד בלוחות הזמנים, שנקבעו ע"י כבוד בית המשפט תוך שהוא משתדל להיות זריז ויעיל לצד היותו אמין ומקצועי בכל תקופת העבודה מיום המינוי ועד סיום העבודה תוך הגשת חוות דעת מומחה לכבוד בית המשפט עם העתקים לכ"א מהצדדים.
פרק הערכה הערכת
המקרקעין תערך במקצועיות ובאובייקטיביות תוך נטרול של כל השפעה חיצונית להערכת המקרקעין. המומחה יסתמך על השכלתו וניסיונו המקצועי לנטרול כל השפעה חיצונית זרה להערכת המקרקעין תוך שמירת הזיכרון, שהוא מייצג את כל הצדדים במידה שווה או לא מיצג אף אחד מהצדדים באותה מידה.