blueprints

שומות לדוגמה

שומת היטל השבחה

בעקבות שומת היטל השבחה מטעם הועדה המקומית, התקבלה דרישת תשלום היטל השבחה בסך של כ- 175,000 ש"ח. הלקוחה אשר קבלה את דרישת התשלום פנתה אלינו על מנת שנבחן האם יש מקום לערער על שומת הועדה המקומית. משרדנו ערך שומת היטל השבחה נגדית אשר מצאה כי לא חלה השבחה בנכס הנדון וכי אין מקום לחייב בהיטל השבחה.
בסופו של התהליך נערכה שומת שמאי מכריע של השמאי בועז קוט, אשר קיבל את שומתנו במלואה וקבע כי אכן לא חלה השבחה בנכס הנדון וכי אין מקום לחייב בהיטל השבחה.
השורה התחתונה- משרדנו הצליח לאפס לחלוטין חיוב היטל השבחה בסך 175,000 ש"ח.

pdf.png

לצפיה בקובץ:

שומת טרום רכישה

שומת טרום רכישה לדירת מגורים במרכז תל אביב. מזמין השומה ביקש ממשרדנו לבצע שומה אשר כוללת בחינה מקיפה של הנכס אותו הוא עתיד לרכוש. בדירה הנדונה התגלו גורמים רבים המפחיתים את שווי הדירה.
השורה התחתונה: התייעצות עם שמאי מקרקעין לפני ביצוע עסקת נדל"ן הינה הכרחית וברב המקרים תחסוך לכם הרבה כסף.

pdf.png

לצפיה בקובץ:

חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדנו מונה ע"י בית משפט על מנת לערוך חוות דעת מומחה למגרש ביעוד משרדים ומסחר באזור התעשייה של העיר רעננה.

pdf.png

לצפיה בקובץ:

שומת מקרקעין- בטוחה לאשראי

שומת מקרקעין מלאה- בטוחה לאשראי לצרכי מימון בנקאי. שומת מקרקעין למרכז מסחרי רחב ידיים.

pdf.png

לצפיה בקובץ: